[ BEZÁR ]


Közzétételi lista

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató


Induló képzési formák:

Szakközépiskola

1. Hegesztő (OKJ 34 521 06)

Tanulmányi terület kódja: 0001
A hegesztő feladata a különböző fémekből, többnyire acélból készült szerkezeti elemek alkatrészeinek és részegységeinek az
összekötése, javítása különféle hegesztési eljárásokkal.
Hegesztett kötések készítése: forrasztás, termikus vágások, elektromos ívhegesztői, lánghegesztői munkák végzése, a hegesztőberendezések
működtetése.
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra. Hegesztő tanulóink tanulószerződéssel a DGA Kft. tanműhelyében
sajátíthatják el szakmájukat, ahol a kor követelményeinek megfelelő gépeken, valamint megfelelő munkakörülmények között
dolgozhatnak.
Tanulóink rendelkezésére áll egy virtuális hegesztőszimulátor is, amelynek segítségével a hegesztési folyamatokat precízen, a
legmodernebb technika segítségével sajátíthatják el.

2. Szociális gondozó és ápoló (OKJ: 34 762 01)

Tanulmányi terület kódja: 0003
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős- és fogyatékosellátás intézményi és intézményen
kívüli, személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatainak elvégzésére. Szociális intézményekben
vagy otthoni környezetben gondozza és ápolja az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt rászoruló embereket.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik.
Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek,
programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat.
Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó
adminisztrációs feladatokat ellátja.

3. Virágkötő és virágkereskedő (OKJ 34 215 04)

Tanulmányi terület kódja:0006
Nem csupán a szakma szép, hanem a megmunkálandó anyag is: ok ápolják és készítik elő a virágokat, és hozzák létre a
virágdíszeket, csokrokat, koszorúkat.
Részt vesznek továbbá a virágok beszerzésében, és üzletemberként irányítják a vállalkozást.
(+2 év képzéssel diákjaink érettségi vizsgát tehetnek)

Felvételi lehetőségek:
A hegesztő, a szociális gondozó és ápoló, s a virágkötő és virágkereskedő szakmai és vizsgakövetelménye szerint a képzés
megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség. Bemeneti kompetenciák, egészségügyi és pályaalkalmassági
követelmények nincsenek előírva, de a szakmák jellegéből következően értelmi fogyatékos fiatalokat nem tudunk fogadni.
Jelentkezés a KIR rendszeren keresztül történik a tanév rendje szerint. A jelentkezőknek nem szükséges a központi felvételi
megírása, a hozott pontok alapján döntünk a felvételről, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik
alapján rangsoroljuk.

A beiratkozásra meghatározott idő

A 13/2018 (VI.14.) EMMI rendelete a 2018/2019-es tanév rendjéről

Beiratkozás középfokú iskolába: 2019. június 20-22
Ideje: ezeken a napokon 8:00-16:00-ig.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
2018/2019-es tanévben a fenntartó által engedélyezett osztályok száma 3, évfolyamonként egy.
A csoportok száma 6, 3 hegesztő és 3 szociális gondozó és ápoló csoport, évfolyamonként 1-1.

Térítési díj, tandíj

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

a.) A térítésmentesen biztosított köznevelési feladatokon belül meg nem határozott egyéb foglalkozások,
b.) nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor,
c.) független vizsga,
d.) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

a.) A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel
összefüggő más szolgáltatás,
b.) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
c.) tanulói jogviszony keretében a Szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény által térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevétele.

Szociális kedvezmények

A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a tanuló, illetve törvényes képviselője
háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 131-210%-a. Ebben az esetben a "Térítési díj és tandíj fizetési szabályzat" IV. fejezetében meghatározott sávok szerint változik a díj mértéke.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

2014. 08. 12. MMSZ Devecseri Szakiskola pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése

1. A működés törvényessége

Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti. A tanév indításakor feltárt hibákat javították, így a tanügyi nyilvántartásokkal kapcsolatban nem merültek fel hiányosságok.

2. A szakmai munka eredményessége

A vezetői beszámoló és a dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tanév a munkaterv szerint, azzal összhangban zárult, az intézmény a pedagógiai programban foglaltak szerint végezte oktató-nevelő munkáját.

3. Gyermek- és ifjúságvédelem

A 2013/14-es tanév indításakor megfogalmazott javaslatokat az intézmény figyelembe vette. ... A tanulók egyéni, személyre szabott figyelmet kaptak az intézménytől.

4. A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó tevékenység
Szakképzést folytató intézményként a magasabb kockázati besorolás miatt az ellenőrzés folyamatos, havi rendszerességgel egy megbízott szakember gondoskodik az azokban foglaltak betartásáról.

Javaslatok
A felzárkóztatásra továbbra is hangsúlyt kell fordítani.
Tanügyigazgatás területén nagyobb figyelmet kell fordítani a tanulókkal kapcsolatos döntések formai megfelelőségére.
Magatartási problémák kezelésére nagyobb figyelmet kell fordítani. (Tapasztalt kollégák bevonása)
A Tanügyigazgatási munka hatékonyabbá tétele érdekében létszámbővítés szükséges (ig.helyettes)

2015. 07. 01. MMSZ Devecseri Szakiskola pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése

1. A működés törvényessége

Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti. A tanév indításakor feltárt hibákat javították, így
a tanügyi nyilvántartásokkal kapcsolatban nem merültek fel hiányosságok.

2. A szakmai munka eredményessége

A 2013/2014-es tanév végi értékeléskor észrevételezett területeken a kért intézkedési tervet elkészítették, az abban foglaltak szerint jártak el az év során.
A vezetői beszámoló és a dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tanév a munkaterv szerint, azzal összhangban zárult,
az intézmény a pedagógiai programban foglaltak szerint végezte oktató-nevelő munkáját.

3. Gyermek- és ifjúságvédelem

A 2013/14-es tanév végi értékelésben megfogalmazott javaslatokat az intézmény figyelembe vette. A gyermek- és ifjúságvédelem kiemelt szerepet kapott a tanév során. A feladat ellátása során szükség esetén a problémamegoldásba külső szakembereket is bevont az intézmény.

4. A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó tevékenység
Szakképzést folytató intézményként a magasabb kockázati besorolás miatt az ellenőrzés folyamatos, havi rendszerességgel egy megbízott szakember gondoskodik az azokban foglaltak betartásáról.

Javaslatok

A felzárkóztatásra továbbra is hangsúlyt kell fordítani.
Az idei tanévben bevezetett új módszerek tapasztalatait, kiegészítve a II. félév tapasztalataival, javasolt beépíteni a 2015/16-os tanév munkatervébe.

2015. 09.15. Fenntartói pénzügyi és munkaügyi ellenőrzés

Gazdálkodás, pénzügy: Az iskola a pénzügyi, gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi a gazdálkodását.
Pályázatok ellenőrzése: Az iskola a pályázati pénzeszközöket a meghatározott célra fordítja, elszámolása szabályos.
Személyügy:Az iskola személyügyi nyilvántartása megfelelő, a szükséges információkat tartalmazza.
Munkaügy: A szabadságok engedélyezése és nyilvántartása megfelelő. A személygépkocsival történő munkába járás bizonylatolása megfelelő.

2015.12.01.Fenntartói pénzügyi és munkaügyi ellenőrzés.
Tájékoztató a 2015. évi leltározásról.

Gazdálkodás, pénzügy: Az iskola a pénzügyi, gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi a gazdálkodását.
Személyügy:Az iskola személyügyi nyilvántartása megfelelő, a szükséges információkat tartalmazza.
Munkaügy: A szabadságok engedélyezése és nyilvántartása megfelelő. A személygépkocsival történő munkába járás
bizonylatolása megfelelő.

Tájékoztató a 2015.évi leltározásról: Az iskola részéről a leltározási feladatok részletes ismertetése során felmerült kérdéseket
megbeszéltük, az esetleges későbbi kérdéseket telefonon, illetve e-mailben fogjuk egyeztetni.

2016. 01.31. Ellenőrzés az állami támogatás elszámolásának alapjait képező létszámadatokról.

Az intézmény az ellenőrzésre megfelelően felkészült. Rendelkezésre bocsátotta a KIR azonosítóval ellátott tanulói listákat. Az intézmény kimutatása és a KIR között eltérést nem volt.

2017. 08.21. A 2016/17-es tanévi tanügyi dokumentumok.
A szüneteltető határozatok tartalmilag és formailag is megfelelőek.
A kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumok érvényesek
A médiában való megjelenésre vonatkozó nyilatkozatok rendszerezetten, egy helyen megtalálhatóak.
A beírási napló tartalmazza valamennyi tanuló adatait.
Az osztálynaplók, csoportnaplók rendben vezetettek. Az osztálynaplókban javítani kell néhány helyen. (Ezek javítása az
ellenőrzés után azonnal megtörtént.)

2017. 10. 10. A 2017/18-as tanévi tanügyi dokumentumok.
Az ellenőrzés tárgya: KIR-ben tárolt tanulói adatok; beírási naplók; törzslapok; osztálynaplók; szakmai csoportnaplók; egyéb csoportnaplók; első szakképesítés megszerzésére vonatkozó nyilatkozatok; jogviszony szüneteltetésre vonatkozó határozatok; kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumok; a médiában való megjelenésre vonatkozó nyilatkozatok.

Az ellenőrzés megállapításai:
A KIR-ben a tanulók adatai pontosan bejegyzettek. Egy tanuló esetében a születési anyakönyvi kivonatnak megfelelően javítani kell a második keresztnevet.
A beírási napló tartalmazza valamennyi tanuló adatait.
Az osztálynaplók, csoportnaplók rendben vezetettek. Az osztálynaplókban javítani kell néhány helyen: (Ezek javítása az ellenőrzés után azonnal megtörtént.)
Három tanuló szüneteltető határozata tartalmilag és formailag is megfelelő.
A kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumok érvényesek.
A médiában való megjelenésre vonatkozó nyilatkozatok rendszerezetten, egy helyen megtalálhatóak. Egy tanulóra vonatkozó szülői nyilatkozat hiányzik, melyet pótolni kell.

2018.04.26. Közegészségügyi ellenőrzés

Ellenőrzés célja: Akció-ellenőrzés
Megállapítás: Közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
2018.10.13. A fenntartó pénzügyi és munkaügyi ellenőrzése
Tárgya: Számlák, engedélyezés. Elszámolási előleg kezelése.
Megállapítás: Az iskola a pénzügyi, gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi a gazdálkodást.
Tárgya: Munkaügy, személyügy.
Megállapítás:Az iskola személyügyi nyilvántartása megfelelő, a szükséges információkat tartalmazza.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:


Veszprém Megyei Kormányhivatal - 2018.04.10. - 2018.04.10. Törvényességi ellenőrzés
Veszprém Megyei Kormányhivatal 2016.04.07. - 2016.04.07. Törvényességi ellenőrzés
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
2014.07.15. - 2014.07.28. Hatósági ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az intézmény épületei a tanítási év alatt reggel 7 órától 17 óráig tartanak nyitva.
Az iskolába a tanulóknak az első tanítási órájuk megkezdése előtt 10 perccel kell megérkezniük.
A tanítás 8:00 órától 15:15 óráig tart. A tanórák 45 percesek, 10 és 15 perc óraközi szünetekkel.
Nyári szünidőben a bejárati ajtón kifüggesztett ügyeleti napokon, 9:00 órától 12:00 óráig van nyitva az intézmény.

Csengetési rend

1. óra 8.00 – 8.45
2. óra 9.00 – 9.45
3. óra 9.55 – 10.40
4. óra 10.50 – 11.35
5. óra 11.45 – 12.35
6. óra 12.45 – 13.30
7. óra 13.40 – 14.15
8. óra 14.25 – 15.10

A munkaterv jelentősebb eseményei, rendezvényei

A 2018/2019-es tanévre vonatkozó munkatervet az alábbiakban tudja letölteni.
Letölthető fájlok

munkaterv__2018_2019.pdf - (1501.96 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Pedagógusaink névsora és szakképzettsége az alábbiakban tölthető le.
Letölthető fájlok

2018-11-09_F0QPW_a_pedagogusok_iskolai_vegzettsege_es_szakkepzettsege.docx - (17.84 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Nevelő és oktató munkát segítők

Egyéb gazdasági ügyintéző főiskola
takarítónő alapfokú végzettség
fűtő-karbantartó középfokú végzettség

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Az alábbi linken megtekinthető:
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=202518


Letölthető fájlok

2017-11-04_59nZ1_telephelyi_202518_2_szakisk_10_okm2015.pdf - (1994.25 KByte)
2017-11-04_Qbx2G_telephelyiosszefoglalo_202518_2_okm2015.pdf - (208.75 KByte)
2017-11-04_lZBGw_telephelyi_202518_2_szakisk_10_okm2016.pdf - (1885.23 KByte)
2017-11-04_MQEoR_telephelyiosszefoglalo_202518_2_okm2016.pdf - (228.52 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2017/2018-as tanév:
9. évfolyam: 1 osztály - 26 fő (15 hegesztő, 11 szociális gondozó és ápoló)
10. évfolyam: 1 osztály - 22 fő (15 hegesztő, 7 szociális gondozó és ápoló)
11. évfolyam: 1 osztály - 12 fő (5 hegesztő, 7 szociális gondozó és ápoló)

2018/2019-es tanév
9. évfolyam: 1 osztály - 18 fő (11 hegesztő, 7 szociális gondozó és ápoló)
10. évfolyam: 1 osztály - 18 fő (12 hegesztő, 6 szociális gondozó és ápoló)
11. évfolyam: 1 osztály - 19 fő (12 hegesztő, 7 szociális gondozó és ápoló)

Vizsgák évenkénti átlageredményei

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS
tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=202518

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanítási órák keretében meg nem valósítható egyéb foglalkozás:

Az igazgató minden év május 10-ig közzé teszi azoknak a tantárgyaknak a listáját amelyekből a tanulók a szabadon válaszható tantárgyakat kiválaszthatják. A jelentkezéseket a tanulók az osztályfőnöknek adják le május 20-ig.

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi egyébfoglalkozásokat szervezi:

Egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozások (korrepetálás)

A gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

Szakkörök

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja.

Diák sportkör

Az iskolai diák sportkör tagja az iskola minden tanulója. A csoportok foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt
biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeken részt veszünk.
A legtehetségesebb tanulókat iskolán kívüli (városi, megyei, országos) versenyeken való részvételre is felkészítjük.

Kirándulások

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek, a tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások.
A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az a tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Szabadidős foglalkozások

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez
és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva, különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes,a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményét, illetve eszközeit (tornaterem, számítógépek, stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A Pedagógiai Programban meghatározottak alapján:

"Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Jellemzője a rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adni, a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési idő ne növekedjen"

"Az írásbeli feladatok kapcsolódnak az adott tananyaghoz. Egy-egy fejezet lezárását rendszerint írásbeli számonkérés követi. A
tanulónak joga van a megírt, és két héten belül kijavított dolgozatát megtekinteni. Az iskola pedagógusai lehetőséget adnak, hogy az adott érdemjegyről tájékoztatást kérjen a tanuló."

"A tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése és értékelése a szaktanárok feladata a tanórákon. A tanulók előzetes bejelentés nélkül feleltethetők írásban vagy szóban az előző órák anyagából. Témakörök lezárása témazáró dolgozattal történik, melyet legalább egy héttel hamarabb be kell jelenteni a diákok számára, és amelynek osztályzata kétszeresen súlyozott a szóbeli feleletekhez, házi dolgozatokhoz képest. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat egy osztály."

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

• fel volt mentve a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
• a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
• a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc
százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
tegyen eleget.
Az osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül jelöljük ki a vizsgaidőszakot azzal, hogy osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhetünk.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatjuk. A tanulmányok alatti vizsgát legalább
háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Lehetőség szerint a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust jelölünk ki, aki
jogosult az adott tantárgy tanítására.

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje:
Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola pedagógiai programjában található
követelményrendszerével. A tanulmányok alatti vizsga részei, követelményei és az értékelés szabályai vizsgatárgyanként a helyi
tantervben kerülnek részletezésre. A vizsgák követelményeit (a helyi tanterv alapján) a munkaközösségek, szaktanárok
állapítják meg.
Az osztályozó vizsga témakörei, évfolyamonként, tantárgyanként a Házirend 31-62 oldalán olvasható.

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Létszámok alakulása

2013/2014-es tanév:
2013.09.01: 30 fő
2013.10.01: 30 fő
2014.01.15: 28 fő
2014.06.13: 29 fő/ 18 osztályozott
A tanév folyamán 5 fő távozott, 4 fő érkezett.
Évfolyamismétlő: 4 fő.

2014/2015-ös tanév:
2014.09.01: 42 fő
2014.10.01: 39 fő
2015.01.16: 34 fő
2015.06.15: 35 fő
A tanév folyamán 4 fő távozott, 4 fő tanulói jogviszonya hiányzás miatt megszűnt, 4 fő tanulói jogviszonya szünetel.
Évfolyamismétlő: 2 fő.

2015/2016-os tanév
2015.09.01: 50 fő
2015.10.01: 53 fő
2016.01.22: 52 fő
2016.06.15: 48 fő
A tanév folyamán 2 fő távozott, 5 fő érkezett, 4 fő tanulói jogviszonya szünetel.
Évfolyamismétlő: 4 fő.

2016/2017-es tanév
2016.09.01: 62 fő
2016.10.01: 57 fő
2017.01.20: 53 fő
2017.06.15: 49 fő
A tanév folyamán 5 fő távozott, 3 fő tanulói jogviszonya hiányzás miatt megszűnt, 5 fő tanulói jogviszonya szünetel.
Évfolyamismétlő: 2 fő.

2017/18-as tanév
2017. 09. 01: 59 fő
2017. 10. 01: 60 fő
2018. 01. 19: 52 fő
2018. 06. 15: 48 fő

A tanév folyamán 5 fő távozott, 5 fő tanulói jogviszonya hiányzás miatt megszűnt, 1 fő tanulói jogviszonya fegyelmi határozat
alapján megszűnt, 2 fő tanulói jogviszonya szünetel.
Évfolyamismétlő: 2 fő

2017/18-as tanévben kölcsönözhető könyvek listája tanulóink számára

Letölthető fájlok

Kölcsönözhető könyvek listája - (212 KByte)
2017-11-06_JB5oz_tankonyvlista.pdf - (227.78 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz